Privātuma politika

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Šī politika ir paredzēta personām, kuras apmeklē šo Uzņēmumam piederošo tīmekļa vietni (https://purles.lv/), izmanto tīmekļa vietnē sniegto informāciju un pakalpojumus.
 2. Izmantojot pakalpojumus un turpinot tīmekļa vietnes pārlūkošanu, Apmeklētājs (tīmekļa vietnes lietotājs) apliecina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot.
 3. Datu pārzinis nodrošina, ka, pieņemot un īstenojot šo Privātuma politiku, viņš cenšas ievērot šādus personu datu apstrādes pamatprincipus:
  1. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);
  2. Personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri definētiem un likumīgiem nolūkiem, un tie netiek tālāk apstrādāti ar minētajiem nolūkiem nesaderīgā veidā;
  3. Personas datu turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos nav uzskatāma par nesavienojamu ar sākotnējiem nolūkiem (nolūka ierobežojumu princips);
  4. Personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (datu minimizēšanas princips);
  5. Tiek pieliktas pūles, lai nodrošinātu, ka personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunināti saprātīgā termiņā pēc izmaiņu fakta;
  6. Tiek veikti visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā to apstrādes nolūkus, tiek nekavējoties dzēsti vai laboti saprātīgā termiņā (precizitātes princips);
  7. Personas dati tiek glabāti tādā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos personas dati tiek apstrādāti;
  8. Personas datus var glabāt ilgāk, ja personas dati tiks apstrādāti tikai arhivēšanas nolūkos, sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, pēc tam, kad ir īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nepieciešami Datu subjekta tiesību un brīvību aizsardzībai (glabāšanas ierobežojuma princips);
  9. Personas dati, ņemot vērā Datu pārziņa apstrādāto personas datu vispārējo raksturu, tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, īstenojot piemērotus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret personas datu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips);
  10. Datu pārzinis ir atbildīgs par iepriekš minēto principu ievērošanu, un viņam ir jāspēj pierādīt to ievērošanu (pārskatatbildības princips).
 4. Šī politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk – PDTAL), citiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Politikā lietotie termini jāsaprot tā, kā tie definēti VDAR un PDTAL.
 5. Mēs iesakām veltīt laiku, lai detalizēti iepazītos ar šo Privātuma politiku.
 6. Ja jūs nepiekrītat savu personas datu apstrādei, kā norādīts šajā Privātuma politikā, jums ir tiesības nesniegt Uzņēmumam savus personas datus. Arī tad, ja mēs apstrādājam noteiktus jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 7. Šajā Privātuma politikā ir izskaidrots, kā Uzņēmums vāc un izmanto jūsu personas datus, kad:
  1. Jūs apmeklējat Uzņēmuma pārvaldīto tīmekļa vietni un/vai sociālos tīklus vai izmantojat to sniegtās iespējas;
  2. Jūs vēlaties noslēgt vai noslēdzat līgumu ar Uzņēmumu;
  3. Jūs iegādājaties Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus;
  4. Jūs piekrītat saņemt tiešās tirgvedības ziņojumus, ko sūta Uzņēmums, vai abonēt Uzņēmuma biļetenu;
  5. Jūs sniedzat savas preces vai pakalpojumus Uzņēmumam;
  6. Jūs sazināties ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļu;
  7. Jūs kā klients, piegādātājs vai cita persona, kurai ir biznesa vai patērētāju attiecības ar Uzņēmumu, citādi sazināties vai sadarbojaties ar Uzņēmumu.
 8. Par personas datu aizsardzību Uzņēmumā atbildīgās personas kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@purles.lv

 

I. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN SAVĀKTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 1. Atkarībā no tā, kas jūs esat (klients, piegādātājs, tīmekļa vietnes apmeklētājs utt.) un kā jūs sazināties ar Uzņēmumu (klātienē, tiešsaistē, pa tālruni utt.), Uzņēmums var apstrādāt dažādus jūsu personas datus.
 2. Zemāk ir norādītas personas datu kategorijas, ko mēs varam vākt:
Datu apstrādes nolūks Datu un apstrādāto personas datu kategorijas Datu apstrādes periods Datu apstrādes juridiskais pamats
Līguma noslēgšana ar Uzņēmumu Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds*

Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, piegādes adrese*

Pakalpojuma dati: iegādes datums, apraksts, cena*

Informācija par maksājumu par precēm / pakalpojumiem*

Personas dati tiek glabāti līguma darbības laikā un 10 gadus no līguma izbeigšanas dienas (saskaņā ar Lietuvas Republikas galvenā arhīvista 2011. gada 9. martā apstiprināto Vispārīgo dokumentu glabāšanas termiņu rādītāju (rīkojums Nr. V-100)). Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Vietnes administrēšana Konta pieteikšanās informācija: lietotājvārds, parole vai citi drošības kodi. Personas dati tiek glabāti aktīvā

Personas dati tiek glabāti konta aktīvas lietošanas laikā un vienu gadu pēc pēdējās pieteikšanās kontā pēc tam, kad esat pārtraucis to lietot.

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Tiešās tirgvedības ziņojumu un biļetenu sūtīšana Personas identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati tiek glabāti un apstrādāti piekrišanas derīguma termiņa laikā, ja vien piekrišana nav atsaukta agrāk. Datu subjekta piekrišana tiešās tirgvedības paziņojumu nosūtīšanai ir derīga 5 gadus no piekrišanas saņemšanas dienas. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana šādai apstrādei)

*Atzīmētu datu sniegšana ir nepieciešama, ja vēlaties noslēgt līgumu ar Uzņēmumu vai iesniegt pieprasījumu tīmekļa vietnē.

 

II. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀS TIRGVEDĪBAS NOLŪKOS

 1. Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos pēc tam, kad ir saņemta jūsu nepārprotama piekrišana šādai datu apstrādei, piemēram, pēc tam, kad esat parakstījies uz mūsu jaunumiem u. c. (datu apstrādes pamats ir jūsu brīvi izteikta piekrišana datu apstrādei).
 2. Tiešās tirgvedības nolūkos mēs varam apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru.
  1. Jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos var apstrādāt šādi:
  2. E-pastā varat saņemt biļetenus ar mūsu piedāvājumiem, akcijām un jaunumiem;
 3. Jūs varat saņemt ielūgumus uz pasākumiem, piedāvājumus un līdzīgu informāciju pa e-pastu.
 4. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu biļetenu saņemšanas. To varat izdarīt, noklikšķinot uz īpašas saites mūsu biļetenu apakšā.
 5. Mēs izmantojam arī Meta (Facebook), Google un citu tiešsaistes reklāmas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Par šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku, apkopotajiem datiem un piemērotajiem personas datu aizsardzības pasākumiem varat izlasīt iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju privātuma politikās. Plašāku informāciju par to, kā tas darbojas, kā arī informāciju par to, kā jūs varat iebilst pret šādu reklāmu rādīšanu vai datu izmantošanu, skatiet iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju sagatavotajā informācijā:
  https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads

 

III. KAM TIEK SNIEGTI JŪSU PERSONAS DATI

 1. Uzņēmums nenodod jūsu personas datus trešām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas, izņemot turpmāk aprakstītajos gadījumos.
 2. Mēs varam nodot jūsu datus apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums veikt mūsu darbības un administrēt pakalpojumu sniegšanu. Šādas personas var būt uzņēmumi, kas nodrošina datu centrus, mitināšanas un saistītos pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz reklāmas, mārketinga pakalpojumus, uzņēmumi, kas izstrādā, nodrošina, uztur un attīsta programmatūru, uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz sakaru pakalpojumus, uzņēmumi, kas veic interneta pārlūkošanas vai darbību internetā analīzi un sniedz pakalpojumus, drošības dienesti, kas sniedz drošības pakalpojumus u. c.
 3. Katrā gadījumā mēs datu apstrādātājam sniedzam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai.
 4. Mūsu izvēlētie datu apstrādātāji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Turklāt viņu pienākums ir nodrošināt jūsu datu drošību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem, kas noslēgti ar mums.
 5. Dati var tikt sniegti arī kompetentām valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, lai izvirzītu, nodrošinātu un aizstāvētu juridiskas prasības.

 

IV. KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU DATU DROŠĪBU

 1. Lai aizsargātu jūsu datus, Uzņēmums veic atbilstošus pasākumus, kas atbilst datu aizsardzības un drošības normatīvajiem aktiem, tostarp no Uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem/datu apstrādātājiem tiek pieprasīts izmantot atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus un to konfidencialitāti.
 2. Atkarībā no modernajām tehnoloģijām, pasākumu īstenošanas izmaksām un aizsargājamo datu rakstura Uzņēmums ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu pret tādiem riskiem kā datu iznīcināšana, zaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve jūsu datiem.

 

V. JŪSU PIENĀKUMI

 1. Mēs vēlamies jums atgādināt, ka jūsu pienākums ir nodrošināt, ciktāl tas ir atkarīgs no jums, lai dati, ko mums sniedzat, būtu precīzi, pilnīgi un aktuāli. Turklāt, ja sniedzat mums citu personu datus, jūsu pienākums ir saņemt un sniegt mums šādu informāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Piemēram, jums ir jāinformē citas personas, kuru datus sniedzat Uzņēmuma, par šīs Privātuma politikas saturu un jāsaņem viņu piekrišana šādu personas datu sniegšanai.

 

VI. JŪSU TIESĪBAS

 1. Datu aizsardzības tiesību akti jums piešķir vairākas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.
  1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam:
  2. Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu pa e-pastu info@purles.lv
 2. Jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi dati par jums.
  1. Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības pieprasīt tās labošanu. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu pa e-pastu info@purles.lv
 3. Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi:
  1. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr, neraugoties uz jūsu iebildumu, mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus, ja turpmākai apstrādei būs saprātīgi un pamatoti iemesli. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu pa e-pastu info@purles.lv
 4. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi:
  1. Noteiktos apstākļos jums ir arī tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu pa e-pastu info@purles.lv
  2. Jums ir tiesības vērsties savas valsts personas datu aizsardzības inspekcijā ar sūdzību par nepareizu personas datu apstrādi.

 

VII. INFORMĀCIJA PAR IZMANTOTAJĀM SĪKDATNĒM

 1. Datu pārzinis tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes, lai varētu nošķirt dažus tīmekļa vietnes lietotājus no citiem. Ar sīkdatņu palīdzību Datu pārzinis cenšas nodrošināt patīkamāku pieredzi personām, kas pārlūko Tīmekļa vietni, un uzlabot pašu Tīmekļa vietni.
 2. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Personas pārlūkprogrammā vai ierīcē (personālajā datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā).
 3. Uzņēmums izmanto šādas sīkdatņu kategorijas:
  1. Obligātās sīkdatnes: tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu sistēmas darbību. Piemēram, dažas sīkdatnes ļauj mums identificēt reģistrētos lietotājus un nodrošināt viņu iespēju piekļūt visai sistēmai. Ja lietotājs atsakās no šīm sīkdatnēm, viņš var vairs neredzēt visu sistēmas saturu;
  2. Darbības uzlabošanas sīkdatnes: tās ļauj analizēt, kā lietotāji izmanto sistēmu, un uzraudzīt sistēmas darbību. Tas ļauj Uzņēmumam izvēlēties pareizos piedāvājumus un ātri identificēt un novērst jebkādas problēmas, tādējādi nodrošinot augstu pārlūkošanas kvalitāti. Piemēram, veiktspējas sīkdatnes ļauj izsekot, kuras lapas ir vispopulārākās, un noteikt, kāpēc dažās lapās tiek rādīti kļūdu paziņojumi;
  3. Funkcionālās sīkdatnes: tās ļauj atcerēties lietotāju vēlmes un pielāgot tās tīmekļa vietnei/mobilajai lietotnei, lai Uzņēmums varētu nodrošināt uzlabotas funkcijas;
  4. Mērķtiecīgas sīkdatnes: Uzņēmums var izmantot sīkdatnes, lai rādītu lietotājiem reklāmas, kas popularizē Uzņēmuma preces/pakalpojumus, kuri interesē konkrētus lietotājus.
  5. Google Analytics, kas ļauj iegūt un analizēt statistikas datus par vietnes izmantošanu. Vairāk informācijas par Google Analytics un to, ko šie rīki ļauj apkopot, varat uzzināt šeit – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Ja vēlaties, lai Google Analytics rīki neuzkrāj informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanu, varat izmantot Google Analytics atteikšanās spraudni.
 4. Tīmekļa vietnē https://purles.lv/ tiek izmantotas šādas sīkdatnes https://purles.lv/ :
SĪKDATNES NOSAUKUMS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ MĒRĶIS
woocomerce_cart_hash sesija Palīdz WooCommerce noteikt, kad groza saturs/dati mainās.
woocomerce_items_in_cart sesija Palīdz WooCommerce noteikt, kad groza saturs/dati mainās.
wp_woocommerce_session 2 dienas Satur katram klientam unikālu kodu lai zinātu, kur datubāzē atrast datus par katra klienta grozu.
 1. Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes neļauj noteikt tīmekļa vietnes lietotāja identitāti. Tīmekļa vietnes apmeklējums tiek reģistrēts anonīmi, atpazīstot personālo datoru, mobilo tālruni vai planšetdatoru un IP adresi, un šāda apkopotā informācija netiek sniegta trešajām personām, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.
 2. Persona, kas atver šī Tīmekļa vietni un nospiež pogu “Es piekrītu”, dod savu piekrišanu, ka tās datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā tiek saglabātas sīkdatnes.
 3. Lai atsauktu doto piekrišanu, persona var dzēst vai bloķēt sīkdatnes, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas ļauj atteikties no visiem vai daļas sīkdatņu. Jāņem vērā, ka, izmantojot šādus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkdatnes (tostarp nepieciešamās sīkdatnes), personai var rasties problēmas visu vai daļu Tīmekļa vietnes funkciju izmantošanā.
 4. Personas dati, kas tiek vākti ar sīkdatņu palīdzību, tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī citu personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu noteikumiem.
 5. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām Tīmekļa vietnē tiek piemēroti drošības pasākumi, kas novērstu personas datu nesankcionētu izpaušanu un izmantošanu.

 

VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Ar šo Privātuma politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.
 2. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp par zaudējumiem, kas radušies Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukumu dēļ, par datu zudumu vai bojājumiem, kas radušies pašas personas vai trešo pušu (persona zina par to) darbības vai bezdarbības, kļūdu, tīša bojājuma, cita veida Tīmekļa vietnes ļaunprātīgas izmantošanas dēļ.
 3. Datu pārzinis nav atbildīgs arī par jebkādiem tīmekļa vietnes savienojuma un/vai lietošanas pārtraukumiem un (vai) to radītiem zaudējumiem, kas radušies ar Datu pārzini vai personu nesaistītu trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, interneta piekļuves pārtraukumiem utt.
 4. Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šo Privātuma politiku.
 5. Politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas tīmekļa vietnē.
 6. Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai grozīšanas persona turpina izmantot Tīmekļa vietni un/vai Datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka persona neiebilst pret šādiem papildinājumiem un/vai izmaiņām.
 7. Par visiem datu apstrādes jautājumiem varat sazināties ar mums pa e-pastu info@purles.lv.
 8. Šī Privātuma politika ir spēkā no 2023. gada 31. marta.